ވީޓީވީއަށް ގެއްލުން ދިން ނުވަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި  http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/politics/121812
 
ވީޓީއަށް ގެއްލުންދިން މީހުން ހޯދަން މިވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ކީއްވެބާ 7 ފެބްރުއައީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް ގެއްލުންދިން މީހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ... ސިފައިންގެ ބޭރުގައިހުރި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަލާކުކުރާތަނާއި އަދި ސިފައިންގެއާދިމާލަށް އެއްޗެހި އުކާތަނުގެ ވީޑިއޯވެސް އެބަހުރި.... އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ބަޔަކު ހޯދަން މަސައްކަތެއް ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ.... ވިސްނާލާމީހަކަށް ވާނުވާ އެނގިދާނެ...
ކެމްޕެއިންތަކުގައި އާންމުކޮށް މީހުން ވޯޓުހޯދަން ކުރާކަމަކީ ތިމަންނަމެން ހޮވިއްޖެނަމަ ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް އަންގާދިނުމެވެ. މިއާހިލާފަށް ޑީއާރްޕީ/ޕީޕއެމްގެ ކެމްޕެއިންތަށް، ހާއްސަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ކެމްޕެއިންތައް، އަމާޒުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީވާހަކަދެއްކުމުގައެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ ކައުންސިލްއިންތިހާބުތެރޭ އެމީހުން ކެމްޕެއިންގަ ބޭނުންކުރި ލިޔުމެކެވެ. މިހާރުވެސް މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އެބަދައްކައެވެ. . ޖަމާއަތުލްމުސްލިމީން ކިޔާ ބަޔަކު ލައްވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ގޮއްވާލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއާއި އިނގިރޭސިބަޔަކާދެމެދު ބަދަލުކުރެވެނު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ލީކުވިވާހަކައެވެ. އެހެންމިސްކިތެއްގޮއްވާލާވަހަކަ ބުނިނަމަވެސްގަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއްފަސޭހަވީހެވެ... ..

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ޖީއެސްޓީ ކުޑަކުރަނީ: ފިނޭސްމިނިސްޓަރު ޖިހާދު   http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/gst/122630
 
މިކަމުގެ ސަބަބުން އަގުތައް އަދިވެސް މައްޗަށްދާނެ. ޖީއެސްޓީއަކީ ވިކޭ މުދަލުން ނެގޭ ޓެކްސްއެއް. އިމްޕޯޓްޑިއުޓީއަކީ ވިކުނަސް ނުވިކުނަސް ނެގޭ ޓެކްސްއެއް. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާނެ. ހާއްސަކޮށް ހަލަކުވަޒާތުގެ ކާބޯތަކެތިން. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މިކަން ކުރުމަކީ ހަރުދަނާ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތެއްގެދަށުން ކުރެވޭކަމެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. 

އާސަންދަ ގެނައީ ސިޔާސީކުލައެއްގައި: ޑީޑީ http://www.sun.mv/1930

އާސަންދަ ގެނައީ ކޮންމެ ކުލައެއްގައިވިަޔަސް އެއީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ފައިދާއެއް ވާކަމެއް . އަދި ތިމަންނަ އެޕާޓީގައި ހުރިއިރު އެކަމަށް ފާޑުނުކިޔާ މިހާރު އެކަމަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އިހްލާސްތެރިކަމާއިމެދު ސުވާލު  އުފެދޭކަމެއް.  ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އާސަންދައަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖައިސައިދެވުނު އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ނިޒާމް.  އެތައްހާސް ބަޔަކަށް އެއިން ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާ ކަމެއް.

މިއީ ފުވައްމުލަކުބަސް ދަސްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ ލިޔެވޭ ލިޔުންތަކެކެވެ. 
މިފިލާވަޅުގައި މިހިމަނާލަނީ އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކާއިރު ބޭނުން ކުރާ ބައެއް ވާހަކަތަކެވެ.

ތަފްސީލް

މީހުންގެ ކޭޝްކާޑު އެމީހުންނަށްނޭގި އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާނެގުމާއި އަދި ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާހަބަރު ދޭތެެރެދޭތެރެއިން އިވެމުންދެވެ. މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕޮލިހުންވަނީ މިގޮތަށް ކޭޝްކާޑުތަކުން ވައްކަންކުރަމުންދިޔަ ބޮޑު ގްރޫޕެއް ފަޅާއަރުވާލާފައެވެ.   ދިވެހިން ކޭޝްކާޑާއި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރާގޮތުންނާއި އަދި ބޭންކުންނާއި ފިހާރަތަކުން ކާޑު ބޭނުންކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަގޮތްތަކުން މިކަހަލަކަމެއް ވުމަކީ ދުރުގައިވާނެކަމެއްނޫންކަން ކުރީގައިވެސް އެނގެއެވެ.

ތަފްސީލް

މިދުވަސްކޮޅު ގުއަންޓާނަމޯބޭއިން ބަޔަކު ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މައްސަލަވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ހޫނުކޮށް ބަހުސްކުރެވޭ އެއްކަމަކަށް ވެފައެވެ. ނިކަމެތި މުސްލިމަކަށް އެހީވުމަކީ ކުރުން ރަގަޅުނޫންކަމެއްގޮތަށް ހަދަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވަރަށްވެސް ފުޅާފެފައި ބޮޑެވެ.
 

ތަފްސީލް

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. އެއްޗެހި ގަތުމުގައެވެ. މިއާހިލާފަށް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެއްޗެހި ވިއްކުންވަނީ ވައިގަ ހިފާގޮތް ނުވެފައެވެ. މީގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ އީކޮމާސްއާއި ދިވެހި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ބީރައްޓެހިވުން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

ތަފްސީލް

 

މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކަރަންޓު އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުނާއި ސަޕޯޓަރުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގޮވާލަމުންދާ ގޮވާލުންތަކެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގޮތުގައިނަގައިގެން އުޅޭއިރު އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހުށަހަޅާތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ތަފްސީލް

މިމަހުގެ ބާރަވަނަދުވަހު ކެބިނެޓުން ނިންމިކަމަށް ހަބަރުތަކުގައިވަނީ ގެދޮރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއަށް ފައިސާހޯދަން ހަތަރުރަށެއް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހުޅުވާލިވާހަކައެވެ. މިރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް އުސޫލަކީ  ހައުސިންފަންޑަށް  އެންމެގިނަ ފައިސާދޭން ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލެވެ.  މިގޮތަށް ވަކިކަންތަކަށް ފައިސާހޯދުމަށް ރަށްތައް ދޫކުރުމަކީ މާހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގޮތުގައި ނުފެނެއެވެ.
 

ތަފްސީލް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކް ތަކަކީ އެންމެބޮޑަށް އެބޭންކްތަކުގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ނުދެވޭ ބޭންކް ތަކެކެވެ.ބުންނަމިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ލޯނުތައް ބޭނުންންވާ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ލޯނު ނުދޭ ބޭންކް ތަކެކެވެ. ލޯނެއް ބޭނުންނަމަ ހޯދަންޖެހޭ ގެރެންޓީދޭ މީހުންނާއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ރަހުނުތަކުގެ ސަބަބުން ލޯނު ހޯދުން ވަނީ އުދަގޫ ކަމަކަށް ހަދާފައެވެ. މިބުނެވުނު ކަހަލަ މީހުންނަށް މައިކްރޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިންގިދާނެބާއެވެ؟
 

ތަފްސީލް

އެމަޖެންސީހާލަތެއްދިމާވުމުން ގުޅަންޖެހޭ ނަމްބަރު ހަނދާން ހުންނަނީ ކިތައް މީހުން ބާއެވެ؟ މާލޭގައި ހުންނައިރު ގުޅަންޖެހޭ ނަމަބަރުތައް ހިތުދަސްކޮށްގެން ހުއްޓަސް އެހެންރަށެއްގައި ހުއްޓާ ކަމެއްދިމާވުމުން ގުޅަންޖެހޭ ނަމްބަރުތަކެއް ނޭގޭނެއެވެ. އަދި މާލޭގައިވެސް ކޮންމެކަމަށް ވަކިނަމްބަރުތަކެއް ވާއިރު ހަނދާންބަލިމީހުނަށް އެމަޖެންސީއެއްގައި ހުންނާނީ ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އެމްބިއުލެންސަށްގުޅަން، ޕޮލިހަށްގުޅަން، އަލިފާންނިއްވަން ގުޅަން މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ކޮންމެކަމަކަށް ކޮންމެރަށަކަށް ވަކިނަމްބަރުތަކެއް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ފެނެއެވެ.
 

ތަފްސީލް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ މިހާރުމިވަނީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވޮރެބޮޑަށް މިކަން ވަނީ ސިޔާސީ ކުޅިވަރުގެ ބޯޅައަކަށް މިކަންވެސް ހަދާފައެވެ. 
 

ތަފްސީލް

މިދުވަސްކޮޅު މީޑިއާ އަދި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެހޫނުކޮށް ބަހުސް ކުރެވޭ ކަމަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާވިއްކުމުގެ މަގުފަހިވާގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން "ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަހުން އުފައްދާތަކެތި ރާއްޖެއަށްގެނައުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދާއި ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަހުން އުފައްދާތަކެތި ވިއްކާފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވީގަވާއިދު" ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިހާރު ހުރިހާކަމަކަށްވެސް ވާގޮތަށް މިކަންވެސްވަނީ ސިޔާސީ ގޭމަކަށް ވެފައެވެ.

ތަފްސީލް

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެ ގިނައިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ރާއްޖެއަށް އައިސްގެންއުޅޭ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ވާހަކައާއި އައިއެމްއެފް އެހީގެ ވާހަކަ އަދި އިޒްރޭލާއި ސިޔާސީގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ.

ތަފްސީލް

މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ސިވިލްސާވިސްގެ ސައިޒް ކުޑަކުރުން ނުވަތަ އެސާވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އެލަވަންސްއާއި މުސާރަ ކުޑަކުރާވާހަކައެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތަށް މިކަން ކުރަނީ ރާއްޖޭގައި މިވަނީ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑު ސިވިލްސާވިސްއެއްކަމަށް ބަނަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިކަންތައްގަޑު މިހާރުވަނީ ބޮޑު ސިޔާސީ ގޭމަކަށް ހަދާފައެވެ. މިކަމުގައި މުޅިގައުމަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ތަފްސީލް

ރާއްޖެއަށް އެއާޓެލް ރިސީވަރު އެތެރެކުރުން މަނާކުރާވާހަކަ އިވިގެން މިދިޔައީ އިހަކަށް ދުވަހުއެވެ. ބައެއްމީހުނަށް މިއީ ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިއަސް، މިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާދުވަސްވަންދެން ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ބޭނުން ކުރެވެމުން އަންނަ ހިދުމަތެކެވެ. މިކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

ތަފްސީލް

 ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ އެންމެމަދުން މުސާރަލިބޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅެމަށް މަގުފަހިކޮށްދީފައިވާ މާއްދާ އުވާލުމަށް މިހާރުވަނީ މަޖްލިހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެގާނޫނުގެ 60، 61 އަދި 62 ވަނަ މާއްދާ އުވާލުމަށެވެ. މިއިސްލާހް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބަރާހީމް މުއްތަލިބް އެވެ. މިމާއްދާތަކަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އެންމެމަދުން ލިބެންޖެހޭ މުސާރަކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ދޭ މާއްދާއާއި، މިނިސްޓަރު ކަނޑަޅާ އެންމެކުޑަކޮށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެހެން ނޯޓިސްނެރުމަށް އަނގާ މާއްދާއާއި އަދި ކަނޑައެޅޭ އެންމެކުޑަ މުސާރަ ދިނުމުގައި އިހްމާލުވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާދޭތެރޭ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރުން ކުޑަ މިރާއްޖޭގައި އެންމެކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާއިބެހޭ މާއްދާތަށް ވަޒީފާއާއިބެހޭ ގާނޫނުން އުނިކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ތަފްސީލް

ސަރުކާރުން މިހާރު މަޖްލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނަކީ އެގާނޫނު މެދުވެރިކޮށް އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް އެހިވެދޭނެ ގާނުނެކެވެ. މިގޮތުން ގައުމުގެ މުއްސަދިކަން ބެހިފައިވާގޮތަށް މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ހަމަހަމަކަން ގެނައުމާއި، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުން ހޯދާދިނުމާއި، ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ ވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރުން މިބިލް ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އަގުތަށް ތިރިކުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރާއި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހޯދޭނެ ހައްލު ހޯދުމެވެ. މިމަގްސަދު މިހެން އޮތަސް މުޖްތަމައުގައި ހަމަހަމަކަން އުފެދުމާއި ފަގީރުންނާއި މުއްސަދިންގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަކީ އަދި ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބައެއްމައްސަލަތް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވިމަކީ މިބިލް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެންން ޖެހޭނެ ކަންތަކެވެ.

ތަފްސީލް

ބައެއްފަހަރު ސަރުކާރުން ހަދާލާ ގަވާއިދަކީ ހަމަބުއްދީގައި ހުންނަމީހަކަށް ގަބޫލު ކުރަން އުދަގޫ ގަވާއިދު ތަކެކެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރީޒަމާނުގައި މާލެއަރަން ކުޑަސިޓީ ހައްދަން ޖެހުނެވެ. އެހެންގައުމަކަށް ދާއިރު ވިސާ ހައްދަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ. މިދޭތެރެއަކުން ފަށައިގެން އުޅޭ ކަމަކީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްސަ ދަފްތަރެއްގެ ކަންތަކެވެ. މިދަފްތަރު ވަނީ ދަންތުރައަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ބޭކާރު ކަމަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައްބައެއްގެ ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ.

ތަފްސީލް