ފުވައްމުލަކުގެ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ވައުދުތައް

30 ދުވަސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސްކޫލް މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ 90 ދުވަސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަންފެށޭނެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތް

މިލިޔުމަކީ ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔެވޭ ލިޔުމެކެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މީގައި ހިމެނޭނެއެވެ. އޭޕްރީލް 2008: ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ތޮށިލުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ސަރވޭ ފެށުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން. މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހިމް ނައީމު އަދި މަސައްތަކް ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ރިއަން ޕްރައިވެޓް… Read more »

ރައީސު ޔާމީނަށް ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ވޯޓުދޭންޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް

(1) ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގައި އަޅަން ޕްލޭނުކޮށްފައިހުރި ފުލެޓުތަކުން ބައެއް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުން (2) ހުޅުމާލޭގައި ފުލެޓުއަޅާ ރާއްޖެތެރޭގިނަބަޔަކު އެތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުން (3) މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލުމަށް ބްރިޖު އެޅުން (4) ސިއްހީ ހިދުމަތް މާލޭގައި ރަނަގަޅު ކުރުމަށް އައިޖީއެމްޗްގެ 25 ބުރީގެ އާއިމާރަތެއް އެޅުމަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބިޑަކާނުލާ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން

ކެޑެމޫލެފަރޮ ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ

(1) އަހަރެމެން ކުޑައިރު އިވޭ އެޑަކީ “ފަރިކެޑަހަ” މަހަށްދާ ވާހަކައެވެ. އެނގޭ ކަމަކީ އެއީ ވަރަށް ދުރުގައި ވާ ތަނެއް ކަމެވެ. އެހިސާބަށް ގޮސްފިނަމަ މަހެއް ނުބާނަ ވަރަށް ނާންނަ ކަމެވެ. އެހިސާބަށް ދާނީ (ނެރެގަނޑުން ނިކުމެގެން) އިބުރާ ކެއުޅާމެން އަހަންމަދުކަލޯމެން ކަހަލަ ވަރުގަދަ ކެޔޮޅުން ކަމަވެ. އެކަމަކު އެއީ ކިހިނެތްއޮންނަ ކޮން ކަހަލަ ތަނެއްކަމެއްވެސް އޭރަކު ނޭނގެއެވެ.

ހާއްސަ މަޖްލިހުގައި “އިއްޒަތްތެރި” ކިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާ

މިއީ 2007 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖްލިހުން ގާނޫނު އަސާސީ ހަދަމުން ދިޔައިރު އަހަރެން ލިޔުނު ލިޔުމެކެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ ހެދުން އޭރު ދިޔައީ ވަރަށް ލަސްކޮންނެވެ. ޖަލްސާއެއް އަޑުއެހުމުގެ ތެރޭ “އިއްޒަތްތެރި” މިބަސް މާ ގިނައިން އަޑުއިވެން ފެށުމުން ކޮށްލަން ހިތަތްއެރި ކަމަކެވެ. ‘އިއްޒަތްތެރި’ ކަނޑާލުމުން ގާނޫނުއަސާސީ ނިމުން އަވަސްވެދާނެ   މިހާރު އެންމެންވެސް ކުރާސުވާލަކީ 30 ނޮވެމްބަރަށް ގާނޫނު އަސާސީ ނިންމިދާނެ… Read more »

ދީނާއި ދައުލަތް ވަކިކުރުމަށް ބޭނުމެއްނޫން. އެކަމަކު ….

(1)  ރާއްޖެކަހަލަ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެއްގައި ދީނާއި ދަައުލަތް ވަކި ކުރުމަކީ އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ އުސޫލެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައިވެސް ލާދީނީ މީހުން ވެރިކަމަށް ނުގެންނަން ގިނަ ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ދީނާއި ދައުލަތް ވަކި ނުކުރުން އެއީ ވޯޓުދިނުމުގައި އެއްމެ އިސްކަމެއްދޭ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގައިހެން ފެނިގެންދަނީ މިއާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ތަނެވެ. އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމައުގެ… Read more »

ގައުމު ވިއްކުން، އަސާސީ ޚިދުމަތް، ދެފުށް ކެހެރިކަން

(1) ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބިން މިލްކު ކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. މަޖްލިސް އެކްސްޕްރެސް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެއްބަޔަކަށް ހަމަ އޯކޭ އެވެ. އަނެއްބަޔަކަށް މިވަރުގެ ޚިޔާނާތެއް ބަޔަކު މިދައުލަތަކަށް ވީކަމަށް ނުވެއެވެ.

ވައިފިޅި ބަޑި

މީއަފުންގެ ބައްޕާ މަށަ ކޭދިން ވާހަކައެއް. ”އަފުން ކީލަކަރާށަ ބެހީންގޭކަލް ‘ދެރިޔާމާނު‘ (އައްޑޫ އަފީފުމެން ވެޑި) އޯތީ ކޮޗިންއެ. ހީވެނީ އޭ 1961 ހިސާބިހެން. އެމީހުން މާލެ ފުރަންނަ ވީކަލަހަ އޯތީ ސުވަލްދީބު ދެވަނަ ގަޑޮބަޑޮ (އާންމުކޮހޮ ކޭނގޮތެން ދެވަނަ ބަޢާވާއް) ފެށީފޭ. ދެން އެމީހުންނަ އަނގޮއާފިއްޔަ ތިމީހުން މާލެ ނިވަންނަހަކޭ، ވެނދެގޭފަހެނާ ހައްޔަރޮ ކެރަންނެނައެ.

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ކުރާ އިންތިޒާރު

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ފުވައްމުލަކަށް އެންމެ މުހިއްމު މަޝްރޫއު އެވެ. ރަށުގެ ފެން ނަޖިހުން ތައައްޔަރު ވެފައިވަނީ ނަޖިސް ނައްތާލާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން މިކަމަށް އިންތިޒާރު ކުރާތާ އެތަކެއް އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް މިކަން ކޮށްދޭން ވައުދުވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ 2003 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމަޔަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން އާއްމު ވެފައިވާ ބައެއް ޚަބަރު ތަކެވެ.