ފުވައްމުލަކުގެ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ވައުދުތައް

30 ދުވަސް

  • ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސްކޫލް މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ

90 ދުވަސް

  • ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަންފެށޭނެ
  • ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ

Leave a Reply

Your email address will not be published.