މިކަހަލަ ކެމްޕެއިން ކުރާބަޔަކަށް ކިހިނެތް ވޯޓުދޭނީ؟

ކެމްޕެއިންތަކުގައި އާންމުކޮށް މީހުން ވޯޓުހޯދަން ކުރާކަމަކީ ތިމަންނަމެން ހޮވިއްޖެނަމަ ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް އަންގާދިނުމެވެ. މިއާހިލާފަށް ޑީއާރްޕީ/ޕީޕއެމްގެ ކެމްޕެއިންތަށް، ހާއްސަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ކެމްޕެއިންތައް، އަމާޒުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީވާހަކަދެއްކުމުގައެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ ކައުންސިލްއިންތިހާބުތެރޭ އެމީހުން ކެމްޕެއިންގަ ބޭނުންކުރި ލިޔުމެކެވެ.

މިހާރުވެސް މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އެބަދައްކައެވެ. . ޖަމާއަތުލްމުސްލިމީން ކިޔާ ބަޔަކު ލައްވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ގޮއްވާލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއާއި އިނގިރޭސިބަޔަކާދެމެދު ބަދަލުކުރެވެނު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ލީކުވިވާހަކައެވެ. އެހެންމިސްކިތެއްގޮއްވާލާވަހަކަ ބުނިނަމަވެސްގަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއްފަސޭހަވީހެވެ… ..

drp-ppm-campaign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *